Home > Communicatie > Interviews R. Schalken > De drie P's van Margo Mulder


25-09-2011
De drie P's van Margo Mulder
Wethouder Margo Mulder (PvdA) heeft natuur en milieu in haar portefeuille, een goede reden om eens nader met haar kennis te maken. “Dit interview is voor Natuurlijk? Oh, ik geloof ik dat ik geen lid ben van de natuur- en milieuvereniging. Ik krijg wel dat blauwe boekje toegestuurd”, zegt ze enigszins verontschuldigend en belooft zo snel mogelijk deze omissie recht te zetten.
Margo Mulder (1969) werd geboren in Hendrik-Ido-Ambacht. Ze kwam 11 jaar geleden in Vlijmen wonen. “Daarvoor heb ik drie jaar in Oudheusden gewoond en die kern behoort nu ook tot mijn portefeuille. Normaal kunnen kernen niet apart onder een wethouder vallen, maar in dit geval is het een voordeel dat ik er gewoond heb. We zijn er bezig met een sociaal programma, zodat Oudheusden de aandacht krijgt die het verdient en nodig heeft.”
Beleving van de dijken
Terug naar de natuur, het milieu en het beleid dat door het vorige college is ingezet. “We hebben de maatregelen op het gebied van chemievrije onkruidbestrijding voortgezet. Daar zijn we heel strikt in, maar je loopt daardoor ook tegen dilemma?s aan, zoals bij de plannen voor herinrichting van de Heidijk. Daar moet de Vogelkers verwijderd worden en sommige uitvoerende instanties kiezen voor gebruik van het bestrijdingsmiddel Round-Up. Maar de chemievrije onkruidbestrijding geldt ook voor de Heidijk en dat leidt tot de discussie hoe het dan wel moet. Het is ook lastig om met machines op het talud van de dijk te werken.” Volgens Margo Mulder zoekt men op dit moment nog naar een goed, milieuvriendelijk alternatief. Naar aanleiding van mijn opmerking dat nog niet iedereen er gerust op is dat er geen kaalslag plaatsvindt op de Heidijk, zegt ze: “Dat woord kaalslag heeft het college nooit gebruikt! We hebben in speciale bijeenkomsten kunnen uitleggen wat de bedoeling is en het beeld is nu gelukkig genuanceerder geworden.” Ter verduidelijking: “Om de biodiversiteit van de Heidijk te bevorderen zijn er stukjes die anders ingericht worden, op de zuidhelling door wat bomen en struiken te kappen en op de noordhelling door het verwijderen van de Vogelkers. De beleving van de dijk moet veel beter worden, je ziet het dijklichaam nu niet. Er worden zichtlijnen gecreëerd naar bijvoorbeeld de Nieuwkuijkse Wiel, zodat je die ziet te liggen. In Drunen is de Heidijk al min of meer op die manier ingericht. Je kunt de Heidijk ook vlindervriendelijker maken door betere lichtinval en andere beplanting.”
De angst dat mountainbikers de stukken open dijk mogelijk als crossdijk gaan gebruiken, neemt ze weg met de opmerking: “Het is niet zo dat hele stukken bomen- en struikenvrij zijn. Er komt op het talud een gelaagdheid in beplanting.” Met eventuele overlast door vandalisme wordt volgens de wethouder rekening gehouden in het inrichtingsplan, onder andere bij de plaatsing van bankjes en informatieborden. “Bij de Heidijk kijken we ook naar de recreatieve potentie. Na de herindeling is er een gemeente ontstaan die precies past binnen een dijkenstructuur, onze trots en die mogen wel wat meer laten zien! De Elshoutse Zeedijk bijvoorbeeld heeft een hele hoge cultuurhistorische waarde. Het is ook een dijk waar we nog van alles aan kunnen verbeteren en die we graag willen opknappen. Maar het gaat daarbij wel om gigantische sommen geld. Daarom moeten we er ook in groter verband naar kijken, samen met omliggende gemeenten en de provincie. De dijk is onderdeel van de Zuiderwaterlinie, een aaneenschakeling van vestingsteden, forten, schansen en inundatievlaktes. De Heemkundekring heeft daarover een gedegen stuk geschreven, waarop wij konden voortborduren. Maar bijvoorbeeld ook aan de uitvoering van de Groene Delta, de waterberging aan de oostzijde van de gemeente, werken wij graag mee.”



Duurzame energiecoöperatie
Margo Mulder noemt het een voordeel dat onder het vorige college een heleboel zaken op het terrein van natuur en milieu zijn opgestart waar dit college mee verder kan. “Maar”, zegt ze, „?de tijd is niet gunstig om milieudoelstellingen te halen. Dan is het toch aardig als het lukt om er mee door te gaan. Door het vorige college is het duurzaamheidsbeleid in de steigers gezet. Wij hebben besloten de focus op energie te leggen.” Als voorbeeld noemt ze het aanbieden van het uitvoeren van energiescans aan het parkmanagement van industrieterrein Groenewoud, evenals aan een bepaalde woonwijk in Drunen. “Dat zijn aanjagende dingen die je als gemeente kunt doen.”
Enthousiast vertelt de wethouder over de lopende zaken op het gebied van natuur en milieu in de gemeente Heusden, maar bij de vraag naar nieuw beleid barst ze werkelijk los. Sleutelwoord: een lokale energiecentrale oprichten. “We zijn aan het bekijken of we met een aantal gemeenten een energiecentrale kunnen oprichten: een duurzame energiecoöperatie. De conservatieve energiemaatschappijen zijn gericht op winst maken en minder op het milieubelang. Het gaat om geld dat je direct in je zak kunt stoppen als je de afstand van de bron waar de energie geleverd kan worden naar de plek waar je die nodig hebt, zo klein mogelijk houdt. Het gaat om streven naar geen energie en kostenverlies.” En dan geeft Margo Mulder het voorbeeld van plaatselijke metaalbedrijven, oftewel industrie met restwarmte die je in de directe omgeving zou kunnen afzetten. Zo zijn er meer bedrijfstakken in de gemeente Heusden, die in aanmerking komen voor het leveren van restwarmte aan een energiecoöperatie. Pure winst voor het milieu en goed voor de portemonnee. “De gemeente Boxtel, als centrumgemeente van Het Groene Woud, is daar trekker in. Voor dit initiatief is Europese subsidie aangevraagd. Mocht dat niet lukken, dan gaan we kijken hoe we het wel voor elkaar kunnen krijgen en proberen de provincie er warm voor te maken. Vanaf een minimum aantal van 100 leden is het al mogelijk om een coöperatie op te richten. Uitgangspunt is dat ze niet meer betalen dan bij een gewone energiemaatschappij.”


Ontwikkelingen
Nieuw is ook de openbare verlichting van Het Castellum in Oudheusden, die in samenwerking met woningcorporatie Woonveste wordt gerealiseerd. Zonnecollectoren op de daken van Woonveste, die energie leveren voor gemeentelijke lantarenpalen. Maar de gemeente Heusden wil meer. “Bij de Moerputtenweg willen we gebruikmaken van LED-verlichting, maar daar hebben we te maken met beschermde vleermuizen en bekijken daarom de mogelijkheid van LED-verlichting in het wegdek. De ontwikkelingen gaan hartstikke snel.”


Profiteren van de kennis
Hoe ziet Margo Mulder de rol van de natuur- en milieuvereniging? “De vereniging is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en de samenwerking is zeer vruchtbaar gebleken. Ik vind de relatie zeer prettig en constructief. Eens in de zoveel tijd komen we voor overleg bij elkaar. Helemaal bijzonder vind ik de samenwerking met betrekking tot de herinrichting van de Heidijk, waar de vereniging, op bepaalde gedeelten, onderhoud voor haar rekening neemt. Wij kunnen profiteren van de kennis die bij de vereniging aanwezig is, maar de gemeente moet ook andere belangen afwegen. Ik ben van mening dat je natuur zoveel mogelijk openbaar moet houden.” In samenwerking met de vereniging is er een plan opgesteld voor herbeplanting van de ruim 1100 bomen en struiken die moesten wijken voor de aanleg van geluidsschermen langs de A59. “Dat plan heeft wat strubbelingen gekend, want met bepaalde plekken kon het waterschap niet akkoord gaan. Het waterschap heeft ook weer belangen. Nu ligt er een compensatieplan. Voor de totale kap (20.000 m2 bosplantsoen en 1.114 bomen) is een herplantlocatie gevonden. We gaan terug planten: 17.750 m2 bosplantsoen en 1.298 bomen. Eén boom vervangt voor de Boswet 50 m2 bosplantsoen. De soorten en hoeveelheden met maten zijn rond. Eind november wordt gestart met het plantwerk. De bedoeling is dat we een soort inloopavond gaan houden om te laten zien waar en wat we gaan planten.”


Manier van denken
Het is misschien een typisch vrouwelijke vraag aan een vrouwelijke wethouder die „van huis uit? klinisch psycholoog is. Wat voor dromen dan wel wensen op het gebied van natuur en milieu heeft Margo Mulder? “Een droom zou zijn als het hele duurzaamheidsdenken in alle disciplines in evenwicht is, de drie p?s: people, planet, profit.” Met andere woorden de balans tussen de invloed van mensen op onze aarde en het milieu in relatie tot het verdienen van geld en maken van winst. In het bedrijfsleven praat men dan over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het evenwicht in de drie P?s ziet deze wethouder graag terug in bijvoorbeeld het sociaal programma in Oudheusden of bij de inrichting van een nieuwe wijk. “Dat moet toch kunnen”, zegt ze. “Het is een manier van denken. Zo stoor ik me aan de discussie over de proefboringen naar Schaliegas in Brabant en de weer opgelaaide discussie over kernenergie. Daar mis je weer een aantal slagen. Als je in gasboringen en kernenergie gaat investeren, zet je jezelf op achterstand. Die discussies hebben we in het verleden al gevoerd. Je moet inzetten op duurzaamheid, dat is een hartstikke interessant thema, dat je heel creatief kunt benaderen. Dat zijn zaken die mij bezighouden.”
Aan het einde van het gesprek constateert Margo Mulder enigszins verbaasd: “Normaal praat ik nooit zoveel”. Het is tekenend voor de passie die deze wethouder heeft voor de natuur en het milieu in de gemeente Heusden en in het algemeen.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid