Home > Communicatie > Artikelen C. van der Meijden > Een “Highway” voor vleermuizen


01-11-2007
Een “Highway” voor vleermuizen
Het bestemmingsplan ′Bedrijvenpark het Hoog II′ heeft ter inzage gelegen. Wij hebben naar aanleiding hiervan ook een zienswijze ingediend, waarin wij o.a. aandacht hebben gevraagd voor de vleermuizen die al van oudsher vanaf Mariënkroon naar het bos van d′Oultremont en de bossen bij het Land van Ooit heen en weer vliegen.

Vleermuizen oriënteren zich in de ruimte met behulp van grote bomen en lanen. Daarom hebben wij bij de ter inzage legging van het Bestemmingsplan Het Hoog II aandacht gevraagd voor deze vleermuizenroute.
In een eerder overleg over een integrale gebiedsvisie ′Geerpark–Mariënkroon′, waarbij ik persoonlijk namens onze vereniging aanwezig ben geweest en waarbij ook de biodiversiteit op het programma stond, heb ik ervoor gepleit om enkele noodzakelijke, ecologische verbindingszones met het omliggende gebied in stand te houden.
Ik denk bijvoorbeeld aan de brede waterloop die vanaf Mariënkroon via Haarsteeg naar de Haarsteegse Wiel loopt.

Langs deze waterloop ligt nog een brede strook grond t.b.v. het schoonhouden van deze sloot. Hierlangs zou eventueel ook nog een mooi wandelpad gerealiseerd kunnen worden richting Haarsteegse Wiel en verder naar Hedikhuizen en Herpt.
Verder heb ik aandacht gevraagd voor de Abdijlaan die op een of andere wijze, wat de bomen betreft, doorgetrokken zou kunnen worden over Het Hoog naar het bos van d′Oultremont om zo een Highway voor de vleermuizen in stand te houden.

Hoewel het bestemmingsplan Het Hoog II losstaat van de gebiedsvisie ′Geerpark–Mariénkroon′ en ook door een ander bureau wordt uitgevoerd, zou het jammer zijn, als er geen overkoepelende groene visie zou zijn om deze gebieden, ecologisch gezien, te verbinden.

In oktober jl. hebben we bericht ontvangen, dat “naar aanleiding van onze zienswijze en een uitgevoerd vleermuizenonderzoek is besloten om de Tuinbouwweg buiten het plangebied te laten. Daarmee wordt een aantasting van het foerageergebied van de vleermuizen voorkomen. Verder wordt in de beschrijving in hoofdlijnen aangegeven op welke wijze bij de aanleg van straat– en terreinverlichting rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van vleermuizen. In de toelichting wordt tevens nadrukkelijk aandacht besteed aan de aanwezigheid van nestplaatsen van vleermuizen in wegbestemde gebouwen en de ontheffing van de Flora– en Faunwet die vereist is voor de sloop van deze gebouwen.”

Ik heb begrepen, dat de bomen van de oude Abdijlaan, althans wat daar nog van over is, ook behouden blijven en de vleermuizen via bomen in westelijke richting zullen kunnen blijven vliegen. Uit het vleermuizenonderzoek, dat verplicht is, omdat alle soorten vleermuizen onder de Flora– en Faunawet beschermd zijn, is gebleken dat er een kolonie gewone dwergvleermuizen (70 à 100 dieren) is gevonden langs de Tuinbouwweg en ook één verblijfplaats van een individuele laatvlieger. Er is ook een gewone grootoorvleermuis waargenomen en op wat grotere hoogte een rosse vleermuis.
De laatvlieger wordt samen met de rosse vleermuis op de nieuwste rode lijst als kwetsbaar vermeld. Verder is in het gebied de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis gesignaleerd. De bomen langs de Tuinbouwweg zijn nu kennelijk een belangrijke vliegroute geworden.
In het zuidelijke gedeelte van Het Hoog dat nu nog een kale, grote overbelichte vlakte is, werden geen vleermuizen waargenomen. Ze houden niet van overbelichte terreinen.
Ze vliegen graag op de grens van beperkte verlichting en duisternis. Vandaar dat het belangrijk is de belichting gedeeltelijk af te schermen. Laten we hopen, dat de adviezen die in de plannen voor Het Hoog II dienaangaande worden gegeven daadwerkelijk worden uitgevoerd, zodat er t.b.v. de vleermuizen verbindingen blijven bestaan vanaf Geerpark–Mariënkroon naar het bos van d′Oultremont. Dat is ook erg belangrijk voor de biodiversiteit die in het plan Mariënkroon–Geerpark, ondanks de bebouwing, wordt nagestreefd.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid