Home > Communicatie > Artikelen C. van der Meijden > Twee typische cultuurlandschappen van de gemeente Heusden


08-03-2012
Twee typische cultuurlandschappen van de gemeente Heusden
Het Slagenlandschap en het Coulisselandschap
Het slagenlandschap
Het slagenlandschap typisch voor de Langstraat: lintbebouwing met achter de huizen lange, smalle kavels gescheiden door sloten met daarlangs wilgen, maar vooral ook elzenhout. Elshout heeft er waarschijnlijk zijn naam aan te danken! Door verstedelijking en intensivering van de landbouw is dit typische landschap, voortgekomen uit de ontginning van het vroegere, veenachtige gebied, in de gemeente Heusden grotendeels verdwenen. Er zijn nog twee gebieden behouden gebleven, waar dit type landschap nog te vinden is: ten noorden van het straatlint van Elshout en ten noorden van het straatlint van Haarsteeg. Dit cultuurhistorisch waardevolle gebied zou voor de toekomst behouden moeten blijven, zodat het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied van de gemeente Heusden zichtbaar blijft.
Het verdient aanbeveling op de kavelscheidingen weer elzenhout terug te brengen. In het straatlint van de Langstraat (de Grotestraat) is door de verstedelijking dit landschap nagenoeg verdwenen. Langs de Bosscheweg in Drunen, ook onderdeel van de Langstraat, is nog een open gedeelte aanwezig waar dit type landschap nog enigszins zichtbaar is.
Vooral tussen de Bosscheweg en de Zwaluwmoerse Dreef is nog goed te zien hoe achter elk huis een kavel zich uitstrekt tot aan de Zwaluwmoerse Dreef en verder tot aan de Eendenkooi. In Vlijmen en Nieuwkuijk zijn hier en daar nog nauwelijks te ziene restanten van dit patroon aanwezig.
Het Coulisse of heggenlandschap
Dit type landschap moet vooral op de Brabantse zandgronden worden gezocht. Het bestaat uit betrekkelijk kleine percelen omgeven door eikenwallen en/of heggen.
Dit landschap is in de gemeente Heusden te vinden op Giersbergen. De landerijen rondom het gehucht Giersbergen die tezamen met de kern de oude, cultuurhistorisch waardevolle Uithof Giersbergen vormen. Dit gebied begint ten zuiden van de afslag naar de Klinkert en ten zuiden van Ten Eijck. Zeg maar de gebieden links en rechts van de Duinweg ten zuiden van het Kanaal.
Dit gebied staat op de kaarten van de oude bestemmingsplannen nog altijd aangegeven als cultuurhistorisch waardevol. Binnen het kader van de Erfgoednota zou dit weer een belangrijke aanduiding moeten vormen! De heggen zijn voor een groot gedeelte door de intensivering van de landbouw verdwenen. Echter het zou interessant zijn om als Gemeente te bevorderen dat op kavelscheidingen weer heggen worden aangeplant, zodat het heggenlandschap weer enigszins wordt teruggebracht.
Dit type landschap is ook in de buurtschap De Bosschen nog min of meer terug te vinden. Trouwens ook op de Klinkert, de Fellenoord en de Pestert.
Behalve cultuurhistorisch waardevol draagt behoud en herstel van de heggen ook bij aan de biodiversiteit. Verder lever het een fraai landschap op, waar de bewoners van de gemeente Heusden, maar ook andere recreanten heerlijk kunnen fietsen en wandelen. Bedenk dat toerisme een duurzame bedrijvigheid vertegenwoordigt.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid