Home > Ruimtelijke ordening > Lopende projecten > Recyclingbedrijf VAL BV, Veldweg, Haarsteeg


05-02-2013
Recyclingbedrijf VAL BV, Veldweg, Haarsteeg
Val BV in Haarsteeg is verwerker van onder meer groenafval en landbouwplastics. Toenmalig milieugedeputeerde Verheijen poogde in 2002 Val BV in Haarsteeg tot sluiting te dwingen omdat de milieuvergunning van het afvalverwerkingsbedrijf niet in werking was getreden. Het bedrijf verzette zich daar bij de Raad van State met succes tegen en zit er nog steeds.

Sinds april 2006 legde Val BV een persleiding aan, bouwde keerwanden en een waterzuiveringsinstallatie. Dit alles zonder bouwvergunning maar wél royaal voor verlening van de milieuvergunning in april 2011, verklaart de gemeente Heusden.

In 2008 heeft VAL een bouwvergunning aangevraagd voor een uitbreiding van een bedrijfshal en vergistingsinstallatie. Volgens het bouwvoorstel zijn er grote gas-opslagtanks gepland. Op dit moment heeft VAL een vergunning voor het opslaan van 20.000 ton/jaar, en wil dit vergroten naar 40.000 ton/jaar. De aanvoer van 40.000 ton per jaar betekent bij jaarrond productie ongeveer 800 ton per week, ofwel 40 vrachtauto’s per week. Daarbij komen de afvoer van de restproducten, en stankoverlast voor de omgeving.

Het bedrijf heeft in het verleden de milieu-regels meerdere malen overtreden (zie o.a. dwangsom beschikking van de Provincie, aug. 2008, HH39006.1.2) . Maar negatieve publicaties en dwangsommen hebben de aanpak van het bedrijf niet veranderd. Zie ook politieke vragen (‘VAL vragen DMP over handhaving geuroverlast (2012)’ en ‘VAL vragen HeusdenTransparant (2012)‘) . Met name het laatste stuk geeft een goed inzicht in de geschiedenis van dit dossier.

Uit het overzicht van stankklachten gedurende de laatste jaren (‘VAL geuroverlast 2004-2012‘) blijkt dat in de omgeving wordt veelvuldig geklaagd over stankoverlast. Die schrijven milieucontroleurs de laatste drie jaar niet meer aan het bedrijf toe. Handhavend opgetreden wordt er dan ook niet.

Door niet handhavend op te treden, gedoogt de gemeente de situatie, en wordt het steeds lastiger het bedrijf aan de vergunningen te houden. Bij de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied is het perceel van VAL buiten het plan gehouden. De reden hiervan is dat VAL de gemeente chanteert; het heeft percelen in eigendom die de gemeente graag wil hebben (zie ‘VAL BV in de pers . Het Brabants Dagblad constateerde dan ook mede naar aanleinding van de situatie bij VAL: ‘.... de gevallen maken duidelijk dat over de werking van milieuvergunningen een nauwelijks nog te ontwarren janboel is ontstaan. Die gaat het provinciebestuur van Brabant nog langdurige koppijn bezorgen. ‘

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke grootschalige industriële activiteit niet thuis hoort in het buitengebied, dicht bij de natte natuurparel Haarsteegse Wiel. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is van mening dat VAL een industriële activiteit is die op een industrieterrein thuishoort. Ze daarover een zienswijze bij de gemeente ingediend (zie ‘VAL NMV Zienswijze (jan2012)’).

Verder vraagt de vereniging zich af of het bedrijf überhaupt levensvatbaar is, gezien de slechte rentabiliteit van biogas-installaties in Nederland in het algemeen (zie pdf ‘VAL Rabo - helft van subsidie biogas niet benut (BV 2012-03-02)’).

Naar aanleiding van het Voorontwerp Bestemmingsplan dat de gemeente onlangs heeft gepubliceerd, heeft de vereniging opnieuw een zienswijze ( Zienswijze) ingediend bij de gemeente. We blijven deze zaak nauwgezet volgen.

Links naar

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid