Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Reactie van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden op de energievisie van de gemeente Heusden .


05-02-2013
Reactie van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden op de energievisie van de gemeente Heusden .
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden ( NMVH) heeft kennis genomen van de energievisie van het college van Heusden d.d. 11 december 2012, die door haar als raadsvoorstel is ingediend.

Van duurzaamheidsagenda naar energievisie.
De gemeentelijke ambitie om een duurzame gemeente te zijn ondersteunt de NMVH van harte. Deze ambitie ligt in de lijn van de gemaakte keuze om een millenniumgemeente te zijn.
Om concreter aan de ambitie van duurzame gemeente te werken, wordt ervoor gekozen om de aandacht nu vooral te gaan richten op energie. Dat lijkt een heel pragmatische keuze.
De vraag van de NMVH is: wat is de visie van de gemeente m.b.t. de CO2-reductie, duurzame energieopwekking en energiebesparing. En wat is hier de rol van de gemeente?

Algemene opmerkingen bij de Energievisie
1. Energievisie
De energievisie lijkt op een lange inleiding met teksten die in het algemeen niet onwaar zijn, maar er zit geen duidelijke opbouw in. In de visie ontbreekt een doel en SMART geformuleerde doelstellingen. We missen een beschrijving van de weg er naar toe en welke middelen nodig zijn voor het bereiken van je doelstellingen. Waarom geen uitspraak dat Heusden in 2045 (of 2050, waarnaar het Rijk voor heel Nederland streeft) klimaatneutraal moet zijn. Dan zet je ’n punt op de horizon, een uitdaging, waarop je vervolgens -je visie volgend- concreet aan de slag gaat en plannen maakt.
2. Toelichting
De Toelichting is geen heldere toelichting op de Visie, zij onderbouwt de Visie niet per onderdeel/paragraaf maar kent een eigen van de Visie afwijkende indeling. De teksten in de Toelichting en in de Visie lijken wat prettig te zijn verdeeld over deze stukken. De materie, opgenomen in de hoofdstukken over de energietransitie en gebiedsgerichte benadering horen zeker thuis in het totaal van deze visie. Deze stukken mogen soms best wat algemeen van inhoud zijn, maar het is ook goed als zij op ’n aantal plaatsen wat concreter zijn. Zo wordt in de paragraaf over de energietransitie gesproken over windenergie. Gezien het beleid van de provincie lijken daarvoor binnen de gemeente Heusden weinig of geen mogelijkheden. De in de toelichting opgenomen speerpunten ogen niet echt indrukwekkend. Wat gaat de gemeente ondernemen om te komen tot een lokale energiecoöperatie? Smart grids worden belangrijk, maar waarom en hoe gaat de gemeente daarmee rekening houden in bestemmingsplannen? De Toelichting eindigt met conclusies, een soort samenvatting, waarbij het niet even duidelijk is waarvan zij een samenvatting vormen.
Conclusie
De NMVH vindt dat de visiestukken te weinig helder, duidelijk en stimulerend zijn, méér ambitie moet uitdragen en ook meer concrete handvaten moet bieden.
Voorstel
De NMVH wil graag een heldere, aansprekende visie, die uitnodigt tot het zetten van concrete stappen om het doel van de visie te bereiken.
In zo’n visie past (na een inleiding) : 1. het neerzetten van de ambitie; 2. het formuleren van een hoofddoelstelling; 3. het uitwerken van subdoelstellingen; 4. het vaststellen van punten waaraan op dit moment kan worden gewerkt; 5. een concrete (voorbeeld) rol van de gemeente; 6. het benoemen van concrete uitvoeringsacties, met uitleg van de keuze.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid