Home > Ruimtelijke ordening > Lopende projecten > Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Heusden


10-03-2013
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Heusden
Na een lange voorbereidingsperiode heeft de gemeenteraad in 2009 de Structuurvisie (' Structuurvisie_visiedocument)') aangenomen. In deze structuurvisie is op hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente haar gebieden wil inrichten. Vanwege het ontbreken van voldoende aandacht voor de kostbare en kwetsbare natuur en het landschap heeft de vereniging (NMVH) een zienswijze ('reactie NMVH Structuurvisie') ingediend bij de gemeente, en ingesproken in de informatievergadering van de gemeenteraad (inforaad).
Voor het buitengebied zijn de uitgangspunten van de Structuurvisie vervolgens vertaald in de Ontwikkelingsvisie Buitengebied ('Ontwikkelingsvisie Buitengebied').
Ook hier heeft de vereniging een zienswijze ('Zienswijze ') ingediend, omdat in het plan nog steeds onvoldoende aandacht voor natuur en milieu was.

De volgende stap was het verwerken van alle reacties. Dat resulteerde in het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied. Hierop heeft de NMVH een inspraakreactie ingediend in september 2011 ('Inspraakreactie').

Na verwerken van alle reacties hierop werd tegen de zomer 2012 het Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Heusden ter inzage gelegd. Hierop diende de vereniging samen met de Brabantse Milieufederatie (BMF) een forse zienswijze in ('Zienswijze'), aangezien de wensen van de agrariërs te gemakkelijk werden ingewilligd, dit ten koste van belangen van natuur, biodiversiteit, landschap en de burgers, die graag willen “uitwaaien” in een gezond en aantrekkelijk buitengebied.
In december 2012 werd uiteindelijk het Bestemmingsplan buitengebied aan de Gemeenteraad voorgelegd. In dat plan werd aan een behoorlijk aantal bezwaren van onze vereniging tegemoet gekomen. De NMVH had in die decembermaand intensief overleg met raadsfracties en ambtenaren en sprak ook in in de inforaad van de Gemeenteraad ('Inspraakeactie Bestemmingsplan').
Dat leidde nog tot een paar verbeteringen in het uiteindelijk op 18 december 2012 door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan.

Omdat de NMVH hecht aan een zo goed en evenwichtig mogelijk plan voor het buitengebied van de gemeente Heusden, waarvoor nog een aantal belangrijke aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn én omdat het Bestemmingsplan op een aantal onderdelen nog strijdig is met de Verordening Ruimte van de provincie ('www.brabant.nl/dossiers')legt de vereniging een aantal onderdelen van het bestemmingsplan voor aan de Raad van State.('beroep Raad van State').


Links naar documenten
Structuurvisie

Ontwikkelingsvisie Buitengebied

Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied


Het Bestemmingsplan Buitengebied is een erg groot bestand. Daarom niet op onze site, maar hieronder wel een link er naar toe.Links naar externe sites


Een uitgebreide digitale versie van het Bestemmingsplan Buitengebied is te vinden op:


Provincie – Verordening Ruimte© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid