Home > Ruimtelijke ordening > Lopende projecten > Poort van Heusden


11-03-2013
Poort van Heusden
De gemeente Heusden heeft het voormalige attractiepark Land van Ooit in 2008 in eigendom verworven om daarmee de regie in handen te krijgen bij de verdere ontwikkeling van het gebied. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) stond indertijd positief tegen de aankoop, omdat dit de beste garantie leek om de landschappelijke waarden van het gebied, het groene hart van de gemeente te behouden en te versterken.

Ga voor meer info over het gebied naar:
www.poortvanheusden.nl en
www.natuurenmilieuheusden.nl

Gebiedsvisie Poort van Heusden
De intentie was om in het gebied een nieuwe dagrecreatieve voorziening van landelijk formaat te ontwikkelen. In principe waren daarvoor alle gronden van het voormalige Land van Ooit beschikbaar, inclusief het agrarisch bouwland in de noordoosthoek (tussen het attractiepark en het bedrijventerrein Nieuwkuijk) en de gronden aan weerszijden van de centrale oprijlaan van het landgoed d’Oultremont. Het gemeentebestuur ging voortvarend te werk. Een gebiedsvisie / programma van eisen werd opgesteld. Uitgegaan werd van een landschap (ecologische zone) met een stevig groene invulling met aandacht voor de natuur. De Poort van Heusden zou een schakel vormen in de recreatieve as tussen de vesting Heusden en Giersbergen. Een langzaam verkeersroute zou de gebieden onderling verbinden. Een deel van het gebied zou voor de inwoners van Heusden vrij toegankelijk blijven. Zie voor verdere details het programma van eisen dat in 2009 is opgesteld: ( 'Programma van eisen')

De gemeente heeft met de gebiedsvisie in de hand naar een grote toeristische ondernemer gezocht. Dit is, zoals bekend, niet gelukt; geen partij kon aan de minimaal gevraagde biedprijs (van 18,5 miljoen euro) voldoen.

Haalbaarheidsonderzoek andere invulling
Ons voortvarende college zoekt nu een andere invulling. In de noordoostelijke hoek van het gebied (aan de Vimmerik) wil de gemeente kleinschalige bedrijvigheid ontwikkelen. Het zuidelijk gebied aan weerszijden van de Kasteellaan is in de nieuwe visie bestemd voor woningbouw in een ruime groene opzet.

Voor het centrum van het gebied (met daarin het kasteel en het monumentale bos) zoekt de gemeente een marktpartij die daar een ontwikkeling van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wil realiseren. Daarbij kan worden gedacht aan een toeristisch-recreatieve invulling, maar ook aan een voorziening op het gebied van zorg.

Op 22 maart 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen, of door opsplitsing en een andere invulling van het gebied een financieel sluitende exploitatie kan worden bereikt.

Ei van Drunen
Het EI van Drunen is ligt pal ten noorden van de Poort van Heusden. Met de Poort is het EI onderdeel van de “Landschapszone met recreatieve potentie”, een verbindingszone tussen de Duinen en de Maas en de Vesting, die in de Structuurvisie is voorzien in dit gebied. Om deze functie te waarborgen heeft de NMVH een zienswijze ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan voor dit gebied ( 'Zienswijze')


Bezwaren van NMVH tegen voorstel gemeente
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft medio dit jaar in een brief aan het college van B&W haar bezwaren tegen het haalbaarheidsonderzoek kenbaar gemaakt.
De voorgestelde invulling leidt tot versnippering en tast het landgoed karakter van het gebied ernstig aan. De nu gekozen beleidslijn is zuiver op financiële gronden gebaseerd, de ontwikkeling is in strijd met eerder geformuleerd beleid. In eerdere plannen zou het noordoostelijke gebied een stevige bosrand krijgen (minimaal 30 meter, 1,2 ha) dit als compensatie voor het elders in het gebied verloren gegane groen. Het zuidelijk deel van het landgoed zou zijn openheid behouden. De gemeente laat zich in haar aanpak te veel leiden door de waan van de dag, terwijl een gemeente die zich wil profileren als ‘groene gemeente’ zou moeten kiezen voor duurzaamheid en het behouden en versterken van het groene karakter van de gemeente. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de ingeslagen weg en vertrouwen erop, dat uiteindelijk gekozen wordt voor een invulling die meer in de lijn ligt met de afspraken die in het verleden over het gebied van het Land van Ooit (Poort van Heusden) met onze vereniging zijn gemaakt.

De NMVH heeft het gemeentebestuur verzocht niet verder te gaan op de ingeslagen weg, maar te kiezen voor een duurzame oplossing waarbij de landschappelijke ecologische verbindingszone (de groene geledingszone tussen Drunen en Nieuwkuijk) behouden blijft en versterkt wordt.
Naar aanleiding van de brief ( 'Brief gemeentebestuur') heeft wethouder Buijs ons uitgenodigd voor een gesprek. Daarin hebben wij het standpunt van onze vereniging toegelicht. De wethouder heeft aangegeven dat de marktverkenning goed op weg is. Hij denkt aan een invulling met bijzondere bedrijvigheid (bijvoorbeeld een zorginstelling) en woningbouw, segmenten die in de gemeente op dit moment ontbreken. De gemeenteraad is in september 2011 vertrouwelijk over de stand van zaken geïnformeerd.

Ontwikkelingen 2012
In het voorjaar heeft de vereniging nogmaals contact gezocht met de gemeente ( 'Brief gemeenteraad').
Inmiddels het College begonnen met de voorbereiding om het bestemmingsplan van het gebied te wijzigen (' Collegebesluit Poort van Heusden')
Vervolgens heeft de gemeenteraad in juli 2012 een kaderstelling voor het gebied vastgesteld ('Kaderstelling Poort van Heusden '). Het is nu wachten op verdere invulling door het College.
We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.


Documenten


Foto’s van het gebied:
' www.natuurenmilieuheusden.nl'

Externe links
'www.poortvanheusden.nl'

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid