Home > Ruimtelijke ordening > Lopende projecten > GOL – Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat


07-04-2013
GOL – Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Voorgeschiedenis
In 2008 is een gebiedsvisie: " A59 de Maasroute stroomt door" ('De Maasroute stroomt door') uitgebracht. Bij velen is deze ook bekend als de Corridorstudie. Het gaat om een integrale visie op het gebied tussen Waalwijk en Den Bosch.

Een groot aantal belangenorganisaties heeft hieraan meegewerkt. Jan Pijnenborg neemt voor onze vereniging (NMVH) namens de BMF deel aan het overleg. Vanuit natuur, water, landbouw en recreatie wordt gekeken naar de kansen die de aanpak voor deze thema's oplevert. Ga naar ('GOL achtergriond') voor een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

De meerwaarde zit in de combinatie van drie ruimtelijke trajecten; de Groene Rivier (HoWaBo), de Corridorstudie A59 en de Groene Delta. Door het koppelen van de projecten kan een kwaliteitssprong worden gemaakt. Het is één van de negen MIRT-projecten1 van Noord Brabant.
De resultaten van de Corridorstudie zijn verwerkt in de structuurvisie van de gemeente Heusden ('Structuurvisie visiedocument') en in de ('Ontwikkelingsvisie Buitengebied Heusden vastgesteld')

Het overleg heeft geresulteerd in een in december 2012 getekende overeenkomst tussen alle deelnemers ('Samenwerkingsovereenkomst GOL 121212 definitief').

De partijen zijn nu bezig om financiering voor alle plannen te vinden. Het eerste onderdeel waar financiering voor is begonnen, en waar binnenkort aan begonnen wordt is het Ei van Drunen. De NMVH heeft hierover nog een zienswijze ingediend bij de gemeente ('Ei - Zienswijze Ei van Drunen 2010')

Voor onze vereniging zijn twee deelgebieden van groot belang: de Baardwijkse Overlaat en het gebied bij Vlijmen Oost.

Baardwijkse Overlaat
Het is de bedoeling om de afslag Waalwijk-Oost van de A59 op te heffen, en van Drunen-West een volwaardig verkeersknooppunt te maken. Voor de ontsluiting van Waalwijk-Oost komt er een weg door de Baardwijkse Overlaat. Tegelijkertijd komt er een Ecologische Verbindingszone tussen de Loonse en Drunense duinen en de Maas. Plan is dat deze onder de A59 doorgaat, en vandaar oostwaarts naar de Elshoutse Zeedijk. De vervanging van de brug over het Drongelens Kanaal is voorzien in 2015.

Vlijmen Oost
Een andere op/afrit die zal worden opgeheven is Vlijmen-Oost. Ter compensatie wordt de afslag ’s-Hertogenbosch-West opgewaardeerd naar een volwaardig verkeersknooppunt dat ook Vlijmen-Oost bediend. Tegelijkertijd komt er een Ekologische Verbindingszone tussen de Gement/ Moerputten en Engelermeer. Nieuwe onderdelen daarvan zijn een onderdoorgang onder de A59 door en een klimaatbuffer (heeft Staatsbosbeheer inmiddels gerealiseerd), van belang voor waterberging, natuur en recreatie.

Hoe verder
De komende jaren zal onze vereniging de uitvoering van projecten in het kader van GOL kritisch blijven volgen, en er op toe te zien dat er niet eenzijdig wordt bezuinigd op natuur en landschappelijke inpassing.

Links naar documenten


Links naar externe sites

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid