Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Hoe keuzes te maken in Duurzame en Schone Energie ?


01-06-2010
Hoe keuzes te maken in Duurzame en Schone Energie ?
Heusden Duurzaam?
“Windmolens krijgen zegen Heusden”
( info Brabants Dagblad 15 Sept. 2009 )
Onder deze kop verscheen vorig jaar een artikel in de krant over de voorstellen van het Heusdens gemeente bestuur om forse stappen te zetten naar een duurzaam beleid van de gemeente. Maar wat moeten wij als inwoners en als milieuvereniging daarvan vinden? Voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening was dit de aanleiding zich te verdiepen in de verschillende duurzame energie productie methodes. Maar ook in de huidige stand van zaken van het energie beleid en energie ontwikkeling in Nederland.

Er moeten keuzes worden gemaakt in het ontwikkelen van schone en duurzame energie.
Maar welke keuzes en wanneer?
En moeten deze keuzes worden gemaakt op plaatselijk of op landelijk nivo?

Wat wel zeker is, is het volgende:
Willen wij ons zelf en de generaties na ons niet opzadelen met grote energie– en milieuproblemen,dan moeten wij niet alleen aandacht hebben voor duurzame en schone energie, maar moet op de eerste plaats de landelijke politiek de wil en moed hebben om keuzes te maken, en om deze keuzes ook waar te maken. Een belangrijke vraag hierbij is: Wat zijn voor Nederland de beste productie methodes voor het produceren van duurzame en schone energie? Ook moeten er politieke keuzes worden gemaakt die er voor zorgen dat er meer financiële ruimte en capaciteit komt voor wetenschappelijk onderzoek dat nodig is om tot goede en betrouwbare oplossingen te komen voor de toekomst. De basis tot deze ontwikkelingen moet zijn: Nieuwe basis technologieën die nodig zijn voor het ontwikkelen van nieuwe materialen die kunnen worden ingezet bij b.v. het ontwikkelen van mega windturbines. Ook moet er ontwikkelingen plaats vinden in de technische uitvoerbaarheid van de energie productie systemen, energie capaciteit, opslag van energie, smart grid netwerk (een slim elektrisch netwerk). Ook de economische haalbaarheid en het milieu zijn hierbij van groot belang. Hierbij ontstaat dan de duidelijkheid van wat de mogelijkheden zijn, en wat het betekent voor het milieu.
De techniek staat niet op zichzelf, maar moet passen in de samenleving waarin we leven, en in de gemeente waarin we wonen. Misschien is Heusden vanuit duurzaam energie oogpunt geholpen met een windmolenpark aan de Maas of langs de A59, maar is het dat wat we willen vanuit landschap, toerisme, cultuurhistorische waarden en milieu? Nee waarschijnlijk niet, maar wat willen we dan wel?


Naast genoemde ontwikkelingen is het ook een taak voor de politiek en media het publiek voor te bereiden op de acceptatie van duurzame en schone energie. Die zal in een aantal gevallen ook duurder zijn dan de nu grijze energie. Het is dus niet meer de vraag “is duurzame energie noodzakelijk?”, maar de vraag is aan de orde: Wat kiezen we, en hoe produceren wij economisch en duurzaam met het maximaal haalbare in het verbeteren en beschermen van het milieu?
De keuze mogelijkheden naast windenergie zijn:
Zonne-energie, Biomassa energie, Aardwarmte energie, Water energie,(getijden centrales) en niet te vergeten Kernenergie. Niet alle productie methodes zijn direct op locatie inzetbaar.

Om een goede keuze te kunnen maken moet er naast nieuwe technologische ontwikkelingen, vooral ook onderzoek worden gedaan naar de economische haalbaarheid ervan op lange termijn. Hierbij zijn er nog vele vragen en onduidelijkheden hoe dit alles goed en overzichtelijk te krijgen. Landelijke energie organisaties spreken elkaar tegen over de technische en economische haalbaarheid van de verschillende energie productie methodes. Vele energie ontwikkelingsprojecten die plaats vinden, kunnen plaats vinden dankzij subsidies die door de overheid als stimulerende maatregel worden uitgegeven. Dit kan alleen in de ontwikkelingsfase van energie systemen. Op langere termijn vervallen deze subsidie maatregelen.
We moeten er dan wel voor waken bij het maken van keuzes voor de toekomst dat de keuzes zijn gebaseerd zijn op echte cijfers bij investeringen en kosten. Dit alles bepaalt uiteindelijk de kostprijs/KWh. die we moeten gaan betalen.
Naast alle innovaties, in afstemming met de energievraag, is vooral ook de acceptatie van het publiek belangrijk. Regionaal kan dat totaal anders zijn dan op landelijk niveau.
Wat is daarbij de beste infrastructuur en markt ?

Nieuwe ontwikkelingen hebben consequenties voor de infrastructuur en markt.
Tot nog toe zijn het vooral vragen zoals:
-Gaan we decentraal elektriciteit produceren ?
-Is het zinvol om nutsbedrijven te privatiseren ?
-Onzekerheden in prijs en aanbod van energie dragers.( o.a. bedrijven)
-Welke rol speelt publieke acceptatie ?
-Denken we Nederlands, Europees of op wereldschaal ?

De duurzame energie ontwikkeling bestaat uit vele complexe factoren, die de keuze niet eenvoudig maken.


Het is niet alleen het produceren ervan, maar van groot belang is ook de te kiezen infrastructuur zoals b.v. energietoeslag, flexibel netwerk etc. Belangrijk hierbij is vooral continuïteit in het leveren van energie, tegen een acceptabele prijs, en zorg voor het milieu.
Om goede keuzes te kunnen maken moeten de verantwoordelijke partijen voldoende kennis en inzicht hebben. Het kan niet alleen een politiek vraagstuk zijn. Daar is het geheel te complex voor. Gezien de ontwikkelingsfase in duurzame energie en wat daarbij komt voor het continu kunnen leveren van energie voor nu maar vooral ook voor de toekomst, zijn keuzes hierin nog te voorbarig.
Windmolens aan de Maas of A59 kunnen nog geen afdoende antwoord geven op het energie vraagstuk.
Wel moeten we de ontwikkelingen blijven volgen en vooral ook ondersteunen, zodat de keuze voor de toekomst in onze gemeente gebaseerd zal zijn niet alleen op welvaart maar zeker ook op welzijn.

Louis van der Sanden (Lid van de R.O. werkgroep)

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid