Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Klimaatconferentie Parijs 2015


06-03-2016
Klimaatconferentie Parijs 2015
Van 30 november tot 12 december 2015 is onder regie van de Verenigde Naties in Parijs een klimaatconferentie gehouden. De bedoeling van de conferentie was om een wettelijk bindende overeenkomst voor het klimaat te sluiten voor alle landen ter wereld. Aan de klimaatconferentie werd deelgenomen door alle grote industrielanden, ook door China en de Verenigde Staten. Verschillende regeringsleiders, ceo’s van grote bedrijven en bestuurders van grote steden hebben hun ambities uitgesproken en eerder ingediende nationale klimaatplannen toegelicht. In het slotakkoord, dat na moeizame onderhandelingen is opgesteld is de bovengrens van 2 graden opwarming juridisch vastgelegd. Het streven is de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er snel een einde komen aan het gebruik van de fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. De rijkere landen beloofden de ontwikkelingslanden financieel te steunen bij het terugbrengen van hun uitstoot; vanaf 2020 storten zij jaarlijks 94 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties. Landen die economisch lijden onder de gevolgen van klimaatverandering zullen financiële compensatie krijgen. Iedere vijf jaar komt er een inventarisatie of evaluatie van het klimaatakkoord om vast te stellen of er vooruitgang wordt geboekt. De deelnemende landen zijn uitgenodigd om hun plannen tegen 2018 te herijken. Het nieuwe klimaatverdrag zal ingaan in 2020 en wordt de opvolger van het Kyotoprotocol (1997). Onder dit protocol werd beslist dat de uitstoot ten opzichte van het jaar 1990 met 18% zou verminderen.

Slotakkoord een succes?
Belangrijk is te constateren dat het bewustzijn dat vergaande maatregelen nodig zijn om de klimaatverandering te stoppen groeit. De klimaatverandering is ook duidelijk voelbaar. De natuur is van slag. Waar zijn de strenge winters uit onze jeugd gebleven? Regen en neerslag nemen toe, wat door lokale hoosbuien regelmatig overlast geeft. Voorbeelden hiervan hebben we recent gezien in Wales, Zuid-Engeland en in New York.

De bereidheid bij de grote industrielanden om het klimaatverdrag te onderteken neemt toe. Ook Amerika heeft toegezegd het klimaatverdrag te ondertekenen. Toch vindt een groot aantal groeperingen waaronder natuur- en milieuorganisaties en overheden dat het tempo om de klimaatverandering tegen te gaan te laag is. Bij het huidige beleid zal de opwarming van de aarde doorgaan. Meer werk moet er worden gemaakt van het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het stoppen van de uitstoot van broeikasgassen.

Positie van Nederland
Uit de Nederlandse Energieverkenning 2015 blijkt dat ook ons land voor wat betreft de energietransitie nog een lange weg te gaan heeft. Op dit moment bevindt Nederland zich ten opzichte van andere landen in een achterhoedepositie.
Slechts 5,6% van de totale energievoorziening komt op dit moment uit hernieuwbare energie. Nederland heeft een tekort aan groene stroom. Om aan de vraag van de consument te voldoen wordt groene stroom ingevoerd vanuit het buitenland, o.a. uit Noorwegen. Wij zijn voor de energievoorziening nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. In het onlangs door minister Kamp gepresenteerde Energierapport 2016 is vastgelegd dat in 2023 16% van de gebruikte energie hernieuwbaar moet zijn. Het streven van het kabinet is om in 2050 volledig afhankelijk te zijn van duurzame energie. De kritiek op het huidige kabinetsbeleid is dat het te weinig ambitieus is. Er worden geen concrete maatregelen aangekondigd, de voorstellen voor duurzame energie zullen volgens minister Kamp uit de markt en de samenleving moeten komen. Om dat een impuls te geven organiseert hij dit voorjaar de zogenoemde Energiedialoog.
Uitdaging
Het wordt tijd dat ook de Nederlandse regering echt kiest voor duurzame energie. Dat stellen de koepelorganisaties van waterschappen, gemeenten en provincies in reactie op het in Parijs bereikte klimaatakkoord. De decentrale overheden leggen de lat hoger dan het nationale Energieakkoord. Er zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met de agrarische en chemische sector en het bedrijfsleven. Met het huidige tempo bereiken wij de gestelde doelstellingen niet. De partijen zien het mondiaal klimaatakkoord als een aanmoediging voor alle partijen om er gezamenlijk nog meer de schouders onder te zetten. Ook voor de Natuur- en Milieuvereniging Heusden en de inwoners ligt er een rol. De NMVH moet samen met de gemeente kijken hoe nieuwe projecten kunnen opgepakt en hoe de inwoners kunnen nog meer worden geënthousiasmeerd om te komen tot de benodigde energietransitie en de energiebesparingen. De gemeente heeft in de afgelopen jaren voorzichtige stappen gezet naar een duurzame gemeente. Denk daarbij het initiatief om samen met Woonveste, het waterschap, provincie en ontwikkelaars een energie neutrale woonwijk Geerpark te ontwikkelen en het initiatief om op scholen en openbare gebouwen zonnepanelen te leggen. Het is nog niet voldoende. De gemeente moet blijven zoeken naar mogelijkheden tot energiebesparing door duurzaam te bouwen en energiezuinige verlichting. Ook wij zelf moeten de uitdaging aanpakken om in onze eigen woning een verdere energiebesparing te realiseren. Dit kan door een betere isolatie, toepassing van koude warmteopslag, het aanbrengen van zonnepanelen en energiebesparing bij gebruik van huishoudelijke apparaten. Het is belangrijk het enthousiasme dat de klimaatconferentie in Parijs heeft los gemaakt vast te houden. Dit kan alleen door elkaar op klimaatdoelen aan te spreken en ook een eigen verantwoordelijkheid te pakken. Ik wens iedereen hierbij succes.

Jan Pijnenborg


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid