Home > Communicatie > Overige artikelen > Jaarverslag bestuur


13-03-2016
Jaarverslag bestuur
In 2015 vergaderde het bestuur tien keer. Vaste agendapunten zijn o.a. financiën, kerntaken (werkgroepen) en komende activiteiten.
In de ledenvergadering van 21 januari was er na de pauze een lezing over gierzwaluwen. In de jaarvergadering in april kwamen alleen huishoudelijke zaken aan de orde.

Begin 2015 is de Stichting NMVH Actief opgericht. Vanuit deze stichting organiseren we projecten, met name op het gebied van natuurbeheer. Hiermee kunnen we het saldo van de Vereniging NMVH beneden EUR 10.000 houden. En hebben we recht op rechtsbijstand als dat nodig mocht zijn.
Op 6 juni had het tweede werkgroepenoverleg plaats. Deze keer in Vlijmen. Vanwege de goede ervaringen met het werkgroepenoverleg zullen we deze voortzetten, in plaats van ledenvergaderingen. Ledencontacten kunnen verder onderhouden worden tijdens openbare lezingen.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor aanschaf van gronden voor natuurontwikkeling.

Het aantal leden is blijft stijgen, van 206 op 31 december 2014 naar 215 op 31 december 2015.
Vertegenwoordiging en samenwerking
De vereniging werkt samen met andere natuur-organisaties die actief zijn in de gemeente, met name met Natuurmonumenten. Verder ook met Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer.
Daarnaast zijn we lid van de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Een aantal malen is er contact met de BMF geweest over lopende zaken, met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn een aantal vergaderingen bezocht waarin de beleidsplannen van de BMF aan de orde zijn geweest.

De vereniging is vertegenwoordigd in Platform recreatie en toerisme gemeente Heusden (Noor Peters), het bestuur van Heemtuin Meulenwerf in Heusden (Herman Peters), in de Adviesgroep Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat (Jan Pijnenborg) en in EnergiekHeusden (Cary Driessen).
We werken verder waar mogelijk samen met Heemkundekring ‘Onsenoort’, Agrarische Natuur Vereniging, IVN de Waerdman.
Zie voor verslagen van de werkgroepen elders in deze Natuurlijk.

Overleg met de gemeente
In 2015 is er drie keer overlegd met wethouders. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:
- Natuur:
o Gierzwaluwen project
o Bijzondere fauna in de Poort van Heusden
o Maas schoon
o Idylle Vlinderveld
o Groenstructuurplan
o Regeling adoptiegroen
o Heidijk
o Weidevogel convenant..

- Ruimtelijke ordening
o VAL BV
o Landschappelijke inpassing, erfbeplanting
o Bescherming kwetsbare gebieden cultuurhistorische waardenkaart
o Wethouder van Buulweg..

- Duurzaamheid
o Nacht van de Nacht
o Subsidie verenigingen (voor bv zwerfafval opruimen)
o Relatie Energiek Heusden

Daarnaast vindt regelmatig overleg met ambtenaren plaats, met name over natuurbeheer en ruimtelijke ordening.
Meer weten over bovenstaande onderwerpen? Kijk dan op onze website (gebruik de zoekfunctie of via het menu), in Natuurlijk of in Digituurlijk!

Harry Nijënstein)

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid