Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen > Operatie Steenbreek: van verstening naar vergroening.


28-08-2016
Operatie Steenbreek: van verstening naar vergroening.
De hoosbuien van de afgelopen tijd maken duidelijk dat het belangrijk is om de verstening van onze leefomgeving te verminderen. Het regenwater moet snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool.

De landelijke stichting Operatie Steenbreek biedt gemeenten een activiteitenpakket aan waarmee zij in de eigen gemeente bewoners en ondernemers kunnen inspireren en enthousiasmeren om hun eigen tuin te vergroenen.

Burgers die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlak in handen van de burgers is.
Operatie Steenbreek probeert gemeenten er van te overtuigen hoe belangrijk dat is en geeft hen ondersteuning bij de uitvoering.
De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

1. Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.
2. Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is.
3. Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad en het dorp. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. 4. Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof.
5. Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
6. Een groene leefomgeving werkt stress verminderend, en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Wij doen een oproep aan de gemeente Heusden zich aan te sluiten bij Operatie Steenbreek!

En intussen kan men als burger natuurlijk zelf al aan de slag gaan…

Noor Peters – van Dijk

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid