Home > Ruimtelijke Ordening > Lopende projecten


Lopende projecten


08-02-2015
Omstreden VAL BV moet sluiten
In een persbericht van 20 november 2014 laat de provincie weten dat de vestiging van het composteringsbedrijf VAL BV in het buitengebied van Haarsteeg in strijd met de Verordening Ruimte is. Omdat er geen mogelijkheden zijn om het bedrijf te legaliseren ziet de provincie geen andere mogelijkheid dan het bedrijf ter plaatse te laten sluiten.

De provincie heeft haar standpunt inmiddels aan de gemeente en het bedrijf meegedeeld. Zij heeft zich daarbij bereid verklaard mee te denken over voorstellen van het bedrijf om de activiteiten elders voort te zetten.
Voor onze vereniging is dit goed nieuws. Al jaren voert de NMVH actie tegen de vestiging van VAL BV. Ook hebben we de gemeente en provincie herhaaldelijk gevraagd om een betere handhaving van het beleid.

Wat doet VAL BV?
VAL BV is een composteerinrichting gevestigd aan de Veldweg 7 te Haarsteeg. Het bedrijf houdt zich bezig met de inzameling en verwerking van groenafval uit de (glas)tuinbouw; het ruimt hele tuinbouwklassen. Dit betekent dat het bedrijf ook substraten (steenwol, perliet, kokos, fytocel etc.), folie, pvc, druppel en drainageslang en andere afvalfracties, zoals puin, hout, glas inneemt en verwerkt. Het plan was om aan de composteerinrichting een biovergistingsinstallatie toe te voegen.
De gemeente bracht vorig jaar een voorontwerp bestemmingsplan VAL BV in procedure om de bestaande bebouwing en bedrijfsvoering te legaliseren en uit te breiden met een biovergistingsinstallatie.

Bezwaren
De NMVH en BMF hebben naar aanleiding van het voorontwerp gezamenlijk een zienswijze ingediend. De belangrijkste opmerkingen waren:
- Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Vlijmen 1991 is de bestemming agrarisch gebied met een beperkt bouwvlak. Het composteer- en afvalverwerkingsbedrijf is feitelijk aanwezig, maar is juridisch illegaal.
- Het plan ging uit van een aanzienlijke verruiming van de verwerkingscapaciteit tot 80.000 ton groenafval. Met de voorgestelde uitbreiding neemt de strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening steeds verder toe.
- Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening Provincie Noord-Brabant ligt het plangebied in de groenblauwe mantel. Het plangebied maakt deel uit van het attentiegebied Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vlakbij de Haarsteegse Wiel, onderdeel van de EHS. De vestiging en uitbreiding van het composteer- en afvalbedrijf en de oprichting van een biogascentrale zijn in strijd met de
Verordening Ruimte 2012.
- Het bedrijf geeft in de omgeving veel overlast (stankoverlast, onvoldoende landschappelijke inpassing, emissie van fijnstof en CO2, risico’s voor water en bodemverontreiniging). Legalisering van VAL BV is milieuhygiënisch onaanvaardbaar.
- Er was de afgelopen jaren een voortdurende spanning tussen de activiteiten van het bedrijf en de vergunningverlening. Hoewel de provincie het bedrijf een aantal boetes heeft opgelegd liet de handhaving zowel van de zijde van de provincie als van de gemeente te wensen over.

Vervolg
Wij zijn blij met de beslissing van de provincie om de activiteiten van VAL BV beëindigen. Mogelijk hebben de bezwaren van NMVH en BMF bijgedragen tot dit besluit. De vraag blijft wanneer tot daadwerkelijke sluiting wordt overgegaan? Inzet moet zijn sluiting op korte termijn.

Jan Pijnenborg , commissie RO

13-10-2014
Plannen GOL krijgen weinig bijval
De inspraakavonden rond de GOL-projecten worden druk bezocht.
De bewoners vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd, dat zij veel te laat bij de planontwikkeling worden betrokken, dat hen alleen uitgewerkte plannen worden voorgelegd en de ruimte voor planwijzigingen te beperkt is. De meeste kritiek richt zich op de plannen voor de Oostelijke Randweg (Vlijmen) en Baardwijkse Overlaat. De bewoners hebben hun krachten gebundeld om de tegen de plannen te ageren en alternatieve plannen ontwikkeld. Recent presenteerde de Stichting ‘Van GOL naar Beter’ alternatieve plannen voor de Baardwijkse Overlaat; het doortrekken van de parallelstructuur zou de oplossing zijn en de aanleg van een nieuwe weg in de Baardwijkse Overlaat overbodig maken.
Het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) beoogt een integrale gebiedsontwikkeling met projecten op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid, waterveiligheid, landbouw, landschap en ecologie, recreatie en toerisme. Sinds 2009 zijn twintig partijen aan de slag om de duurzame integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied aan en rondom de A59 tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk voor te bereiden. Ondergetekende zit namens de Natuur- en Milieuvereniging in de Adviesgroep GOL.
Met de uitvoering van de projecten is een bedrag van circa € 100 miljoen gemoeid, waarvan inmiddels een bedrag van € 76 miljoen door het bedrijfsleven, de gemeenten, het Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant concreet is toegezegd.


Focus op verbetering natuur en landschap
Wanneer ik de inspraakavonden GOL bezoek, dan hoor ik veel kritiek. De kritiek richt zich voornamelijk tegen de verkeersplannen voor de knooppunten Vlijmen / ‘s-Hertogenbosch West en Baardwijkse Overlaat.

Doorgaans is er weinig aandacht voor de landschappelijke inpassing en de aanleg en versterking ecologische verbindingszones. En als de natuurcompensatie ter sprake komt dan vindt men dit niet meer dan een ‘schaamlap’. Investeren in groen is voor hen weggegooid geld.
Veel inwoners hebben moeite om over hun eigen schutting heen te kijken en reageren primair vanuit het eigen belang (‘not in my backyard’). Om goede duurzame oplossingen te krijgen is een bredere belangafweging noodzakelijk. Ook dwingen de beperkte geldmiddelen compromissen te sluiten en de planontwikkeling te faseren.
De belangen van de deelnemers in GOL zijn verschillend. Mijn rol als vertegenwoordiger van de NMVH is het om op te komen voor de belangen van natuur- en landschap, cultuurhistorie en het langzame verkeer.
Daarbij is het ook goed is het te realiseren dat de GOL al meer dan vijf jaar loopt.
Je zit in een ‘rijdende trein’ en kunt niet steeds op eenmaal genomen beslissinge
terugkomen. Zo heb ik me in het verleden sterk gemaakt voor de realisatie van een volledige parallelstructuur. Daarvoor ontbrak binnen GOL een voldoende draagvlak.

Wat is er tot toe bereikt?
Een aantal GOL-projecten zijn inmiddels afgerond. De belangrijkste projecten zijn:
- Het Ei van Drunen
- De realisatie van de klimaatbuffer in de Biesertpolder. De bedoeling is de waterberging nog verder te verbeteren door de realisatie van een EVZ langs de Voordijk (2016)
Daarnaast zijn er belangrijke beslissingen genomen over:
- De Verkeersknooppunt 45 ’s-Hertogenbosch West. Gekozen is om het knooppunt uit te voeren in de vorm van een half klaverblad (optimalisatie variant 2c).
- De aanleg van een eco-passage onder de A59 (Vlijmen-Oost)
- Verlenging van de brug over het Drongelens Kanaal, waardoor een 25 meter brede EVZ onder de A59 kan worden gerealiseerd. Met het waterschap, de provincie, de gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn de plannen voor de EVZ Baardwijkse Overlaat verder uitgewerkt. De grondverwerving wordt voorbereid.
Al met al ben ik niet ontevreden over de tot dusver bereikte resultaten. Wel moet ik daarbij opmerken dat financiering van de EVZ Baardwijkse Overlaat nog niet is geregeld. Dit blijft een risico. Voor mij is het echter ondenkbaar dat de verkeersknoop Baardwijkse Overlaat zonder de geplande EVZ wordt aangelegd.

Actuele stand van zaken
De Stuurgroep GOL heeft recent besloten dat de provincie de regie over het totale GOL-project krijgt en daarmee ook over de gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost. De provincie wordt trekker van het project en nieuw aanspreekpunt.
De provincie is bezig met de opstelling van een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de Baardwijkse Overlaat en voor Nieuwkuijk en Vlijmen Oost. De beide plannen zullen tezijnertijd dezelfde procedure doorlopen als die van het gemeentelijk bestemmingsplan.
Op dit moment wordt er in dat kader gewerkt aan de opstelling van een Ruimtelijk KwaliteitsPlan (RKP) en een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Laatstgenoemde notitie vormt de basis voor een op te stellen Milieueffectenrapportage. De planning is om de beide plannen dit najaar in discussie te brengen.
De voortgang van de projecten kan worden gevolgd via de website www.oostelijkelangstraat.nl.

Jan Pijnenborg- lid commissie Ruimtelijke Ordening

28-09-2014
De Raad van State beoordeelt het bestemmingsplan buitengebied Heusden.
Het bestemmingsplan buitengebied geeft aan welke mogelijke ontwikkelingen / bebouwingen er kunnen komen in het buitengebied van onze gemeente. Niet alleen voor de leden van onze vereniging, maar ook voor alle Heusdenaren is het van groot belang dat de kwaliteiten van natuur, milieu en landschap in onze gemeente worden gewaarborgd.
Door de grootschalige en intensieve landbouw en veeteelt is de afgelopen jaren de natuurkwaliteit van het buitengebied sterk afgenomen. De akkers en graslanden zijn monoculturen geworden waar de bodem wordt vervuild door het spuiten van gif? en het uitrijden van mest. De bloemrijke wei is verdwenen en veel vogels zijn verdreven. De natuur heeft last van een overdosis aan ammoniakuitstoot die uit de veestallen komt. Het landschap dreigt te worden aangetast door steeds meer en hogere bebouwing en ook door plastic kassen die overal in het buitengebied geplaatst kunnen worden.
De boerderij van enkele decennia geleden vormde als het ware een eenheid met de natuur en het omringende landschap. Die tijd is voorbij. De consument en de grootwinkelbedrijven eisen veel te lage prijzen voor de producten die de boer levert, zodat de boer zich gedwongen voelt te produceren op een wijze die helaas natuur en landschap ernstig benadeelt.
Om te kunnen overleven eisen boeren en hun belangenbehartiger de ZLTO hun ruimte in het buitengebied op. In feite korte termijn-werk, niet duurzaam en snijden in eigen vlees: het draagvlak, de bodem, de grond wordt vernietigd. Uiteindelijk worden hiervan ook de consumenten het slachtoffer, omdat de kwaliteit van hun leefomgeving afneemt. Het is dus in het (lange termijn) belang van de consument zelf om méér te betalen voor het voedsel zodat de boer kan produceren op de wijze waarop hij dat het liefste doet: op een gezonde manier!
De politiek in Brabant onderkent de problemen, maar durft hier niet echt stevig door te pakken. Ook op gemeentelijk niveau wil men zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van boeren.
Het gemeentelijk beleid vindt o.m. zijn vertaalslag in het Bestemmingsplan buitengebied.
Omdat onze vereniging het optimale wil doen voor de kwaliteit van natuur, milieu en landschap is zij bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Heusden, dat in december 2012 door de gemeenteraad werd vastgesteld.
Enkele van de bezwaarpunten zijn:

* in hoeverre mogen boeren hun bedrijven verder uitbouwen?
* mogen er overal in het buitengebied plastic kassen worden neergezet?
* zijn de natuur- en cultuurwaarden wel voldoende beschermd?

Op maandag 2 juni kwamen onze bezwaren in een zitting van de Raad van State aan de orde.
De uitspraak wordt in het najaar verwacht. Wat de uitslag wordt weten we niet, maar we deden in elk geval ons uiterste best voor een mooie, gevarieerde en vooral ook duurzame en gezonde leefomgeving binnen de gemeente Heusden.

Herman Peters, lid commissie R.O. van de NMVH.14-07-2014
De Raad van State beoordeelt bestemmingsplan buitengebied Heusden
Op maandag 2 juni diende voor de Raad van State ons bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat in december 2012 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Het bestemmingsplan geeft aan welke mogelijke ontwikkelingen / bebouwingen er kunnen komen in het buitengebied van onze gemeente.

In hoeverre -en op welke voorwaarden- mogen boeren hun bedrijven verder uitbouwen?
Mogen er overal plastic kassen worden neergezet? Zijn de natuur- en cultuurwaarden wel voldoende beschermd?

Onder meer op deze punten waren onze bezwaren gericht. Over enkele maanden doet de Raad uitspraak.

08-06-2014
Politici, Boeren ……………….en ook burgers?
Vorig jaar erkenden de vertegenwoordigers van de Brabantse belangengroeperingen, waaronder de boeren/ZLTO, dat er in Brabant grote gebieden zijn die veel te veel overlast hebben van de boeren -expansiedrift.

Zij spraken af dat rekening moest worden gehouden met volksgezondheid en dierenwelzijn én met natuur en landschap.
De veehouderij zou naast gezond voedsel ook schoon water en schone lucht produceren.
Duurzame veehouderij dus.
Niet dus……..!?

Wij zouden boeren graag willen vertrouwen, maar dat wordt niet echt gemakkelijk gemaakt.
Op het moment dat de gemaakte afspraken moeten worden omgezet in regelgeving, blijkt de volksgezondheid het te verliezen van de boeren, die zich niet aan hun afspraken wensen te houden.
In deze uitgave van Natuurlijk kunt U hierover een persbericht lezen van de Brabantse Milieufederatie (BMF).

Boerenlobby en belangen voedings-industrie.
De boerenlobby wijst op het grote economische belang van de landbouw. Het economisch belang van de Brabantse veehouderij is echter slechts een half procent van het Nederlands Bruto Nationaal Product.
Houd je rekening met de negatieve gevolgen die de veehouderij veroorzaakt, dan is de opbrengst negatief.
De aan de veeteelt gelieerde voedingsindustrie zorgt wél voor ’n behoorlijk aandeel in dat BNP.
Het kleine dichtbevolkte Nederland schijnt de tweede voedselexporteur van de wereld te zijn. Hoe bijzonder kan het zijn.

Hoe ernstig is de schade nu al?
Die schade blijkt onthutsend groot te zijn. Twee leden van onze commissie Ruimtelijke Ordening bezochten in januari in Best een bijeenkomst, waar naast provincieambtenaren, bestuurders, boeren en medici ….. óók heel veel authentiek boze/verontruste bewoners waren uit de Peel en de Kempen:
* in de Peel mag je geen grondwater oppompen om te sproeien (je zou vergif sproeien), er zijn twee drinkwaterbedrijven gesloten wegens de vergiftigde bodem, er sterven tientallen eenden in het vervuilde openbaar water.

* een internist van het Jeroen Boschziekenhuis was verontwaardigd dat ondanks de
afspraken de volksgezondheid géén thema meer is;

* een moeder was radeloos nu haar kinderen ernstig ziek zijn, dankzij de veehouderij;
* in Deurne dragen zowat alle dorpsbewoners de MRSA-bacterie bij zich; dat
betekent o.m. dat zij problemen krijgen in ziekenhuizen omdat zij ongevoelig zijn
voor gangbare antibiotica en verminderde weerstand hebben;

Ook goedwillende boeren zitten knel.
Er zijn boeren die oog hebben voor de grote gezondheidsproblemen / risico’s die de veehouderij veroorzaakt. Zij willen de overstap naar een duurzame veehouderij maken of hebben die al gemaakt. Zij zien dat ook de boeren geen toekomst hebben als er niet wordt overgeschakeld naar een duurzame veehouderij.
Zij kunnen zo’n bedrijf echter dikwijls nauwelijks overeind houden: wij, consumenten zijn (nog) niet bereid de boer te betalen voor gezond geproduceerd voedsel.
De grootwinkelbedrijven zetten de boer klem en stunten graag met goedkope boerenproducten.

Minder dieren?
Minder dieren in Brabant lijkt de enige echte optie willen we Brabant gezond overeind houden én een duurzame veehouderij creëren.
De boerenlobby wil echter nog méér dieren.
De grote milieuproblemen wil zij technisch oplossen door bijvoorbeeld de stallucht te zuiveren met luchtwassers.
Óók volgens provincie-deskundigen is dit geen oplossing.
Zij zijn van oordeel dat technische oplossingen dikwijls neerkomen op: “de wet van behoud van de ellende”. Het spoelwater uit de luchtwassers veroorzaakt grote onvoorziene schade.

Meer mest?
Ja, dat is de verwachting. Omdat er van de Provincie meer koeien in de stallen mogen én het melkquotum mogelijk komt te vervallen, vragen al veel boeren nieuwe vergunningen aan. De grotere hoeveelheid mest die daardoor ontstaat, kan veelal niet op de eigen grond worden gebruikt. Dat mest nu al ’n probleem is, blijkt uit het grote aantal illegale lozingen.
Mestverwerkingsinstallaties en mestvergisters (die niet duurzaam kunnen werken) zullen worden gebouwd….en de burgers zullen daaraan moeten meebetalen: zonder subsidie blijkt het niet rendabel te kunnen.

Wat doen politici?
Het is erg treurig, maar onze vertegenwoordigers durven geen grote stappen te zetten naar een gezond Brabant én naar een gezonde duurzame veehouderij. Pappen en nathouden lijkt het devies.
Zij zijn heel gevoelig voor de economische (korte termijn-) belangen van boeren en de industrie. Ten koste van welzijn en gezondheid van de Brabantse burgers.

Wat kunnen burgers doen?
Burgers kunnen hun volksvertegenwoordigers vragen hun brede verantwoordelijkheid te nemen en de volksgezondheid de allerhoogste prioriteit te geven.
Daarnaast is het van belang dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en -zo mogelijk- het wat duurdere gezonde (en gezond geproduceerde) voedsel te eten. Dat is erg goed voor henzelf én stimuleert de boeren, die het wél goed willen doen!

Herman Peters, lid van de commissie R.O.

30-06-2013
Afvalverwerkingsbedrijf VAL BV vraagt legalisatie en uitbreiding.
In februari 2013 heeft het college van B&W een voorontwerp bestemmingsplan VAL BV vastgesteld en in procedure gebracht. Zij wil legalisatie van de bestaande bebouwing en bedrijfsvoering, de bouw van een biovergistingsinstallatie en de aanleg van een beplantingszone aan de oostzijde van het bedrijventerrein mogelijk maken. De Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en de Brabantse Milieufederatie (BMF) hebben bezwaar tegen de legalisatie en uitbreiding van de activiteiten van het afvalverwerkingsbedrijf en hebben daarom gezamenlijk een zienswijze bij de gemeente ingediend.
Wat zijn de overwegingen?

Aard van het bedrijf
VAL BV is een composteerinrichting gevestigd aan de Veldweg 7 te Haarsteeg. Het bedrijf houdt zich bezig met de inzameling en verwerking van groenafval uit de (glas)tuinbouw; het ruimt hele tuinbouwkassen. Dit betekent dat het bedrijf ook substraten (steenwol, perliet, kokos, fytocel etc.), folie, pvc, druppel en drainageslang en andere afvalfracties, zoals puin, hout, glas inneemt en verwerkt. Het voornemen is om aan de composteerinrichting een biovergistingsinstallatie toe te voegen.

Eind jaren negentig is VAL BV op een klein agrarisch bouwvlak gestart met een loonwerkersbedrijf en fouragehandel. Rond 2000 werd besloten de tak loonwerk toe te spitsen op de glastuinbouw; er ontstond een composteer- en afvalrecyclingbedrijf. De volumes groen- en ander afval namen sterk toe.
In 2001 werd een vergunning verleend voor de verwerking van 10.000 ton groenafval. In 2009 verwerkte het bedrijf maar liefst 50.000 ton tuinbouwafval en het volume neemt nog steeds toe. En nu vraagt het bedrijf een vergunning voor 80.000 ton, want het ziet nog volop groeimogelijkheden. De hoge composthopen steken ver uit boven de omringende bomen. Het loonwerkersbedrijf heeft zich ontwikkeld tot een groot afvalrecyclingbedrijf en past niet in deze omgeving.

Ruimtelijke bezwaren.
Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan buitengebied Vlijmen 1991 van toepassing. De gronden hebben in dit plan de bestemming A (lo), agrarisch gebied met openheid met landschappelijke waarde. Ter plaatse van het agrarisch bouwvlak mogen alleen bouwwerken ten behoeve van een agrarisch bedrijf worden gebouwd.
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan gegeven bestemming.

In artikel 4.2.wordt het verboden gebruik nader gespecificeerd. Verboden is in ieder geval het gebruik van de grond:
- als opslagplaats van hout en aannemers materialen;
- als terrein voor het al dan niet voor de verhuur en verkoop opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte machines en voertuigen;
- als opslag-, stort-, lozing- of bergplaats van bruikbare en/of onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
Het voorontwerpplan VAL BV voorziet in een aanzienlijke verruiming van de verwerkingscapaciteit ten opzichte van de in 2011 verleende milieuvergunning (van circa 50.000 naar 80.000 ton, waarvan 60.000 ton groenafval uit glastuinbouw). Met de voorgestelde uitbreiding neemt de strijdigheid met de verschillende beleidsuitgangspunten en met een goede ruimtelijke ordening steeds verder toe, terwijl voor een milieuhygiënisch verantwoorde bedrijfsvoering het bestaande bedrijfsperceel reeds te klein is.

Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening Provincie Noord-Brabant ligt het plangebied in de groenblauwe mantel. Het plangebied maakt deel uit van het attentiegebied EHS vlakbij de Haarsteegse Wiel, onderdeel van de EHS. In de Verordening Ruimte 2012 (VR) van de provincie Noord Brabant is vastgelegd wat een en ander betekent voor het op te stellen bestemmingsplan.
De BMF en de NMVH komen op basis van artikelen uit het bestemmingsplan buitengebied Vlijmen 1991 en de Verordening Ruimte tot de conclusie dat geen legalisatie van de bestaande composteer- en afvalverwerkingactiviteiten kan plaatsvinden en ook niet kan worden meegewerkt aan de vestiging van een biovergistingsinstallatie.
In de toelichting heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom zij dit grootschalige afvalbedrijf in dit open agrarisch en ecologisch en landschappelijk waardevol gebied wil toelaten.

Milieuhygienische bezwaren
Het bedrijf geeft in de omgeving veel milieuoverlast.
Visuele hinder door schaal van bedrijfsbebouwing en installaties, hoogte composthopen en onvoldoende landschappelijke inpassing. Verder is er sprake van veel stankoverlast bij het aanvoeren van het groenafval en het omzetten van de composthopen. Door uitbreiding van de activiteiten neemt de verkeersdichtheid, de geluidshinder en de emissie van fijn stof en uitstoot van CO2 toe. Ook bestaan er grote risico’s voor water- en bodemverontreiniging met grote gevolgen voor de natuur in de omgeving. De legalisering van Val BV is milieuhygiënisch onaanvaardbaar.

Door de bouw van de biovergistingsinstallatie zal het open landschap verder worden aangetast. Het bestemmingsplan gaat uit van toename van verwerkingscapaciteit tot 80.000 ton groen- en ander organisch afval. Dit betekent een toename van de emissie van NO2, fijnstof en stank. In de bijgevoegde onderzoeksrapporten zijn de metingen verricht op de gegevens en aannames van 2008. De situatie is totaal veranderd voor wat betreft de hoeveelheid en de soorten afval.
Zoals hiervoor is aangegeven heeft het bedrijf VAL BV de afgelopen tien jaar een zeer sterke groei doorgemaakt en zijn de opzet en inrichting van het bedrijf sterk gewijzigd. Er was een voortdurende spanning tussen de activiteiten van het bedrijf en de vergunningverlening. VAL BV houdt zich niet aan de voorschriften. De provincie signaleert overtredingen ten opzichte van de milieuvergunning. En de gemeente heeft het probleem dat VAL BV zich illegaal heeft gevestigd en niet past in het bestemmingsplan buitengebied Vlijmen. VAL BV vraagt regelmatig om aanpassing van de milieuvergunning en om legalisering van het bedrijf. Hoewel de provincie een aantal boetes aan het bedrijf heeft opgelegd, liet de handhaving zowel van de zijde van de provincie als van de gemeente te wensen over.
De BMF en de Natuur- en Milieuvereniging hebben grote problemen met de wijze waarop de afgelopen jaren door de genoemde overheden is gehandhaafd. En zij vragen zich af: wanneer wordt het bedrijf VAL BV op deze locatie gestopt?

Procedurele bezwaren
Het college heeft reeds in 2005 besloten om mee te werken aan een planologische legalisering van het bedrijf, met als uitgangspunt de situatie van het bedrijf in 1997. Dit ging VAL BV niet ver genoeg; het bedrijf wilde een volledige legalisering van de toenmalige (door de provinciale milieuvergunning gedekte) bedrijfsactiviteiten. Na intensief overleg sluit het college van B&W van Heusden op 22 maart 2007 een intentie overeenkomst met VAL BV. In die overeenkomst leggen de partijen het streven vast om het bedrijf VAL BV positief te bestemmen en uit te breiden met een waterzuivering en vergistinginstallatie.

Tegelijkertijd werd de gemeente een intentieovereenkomst Wolput voorgelegd. Deze overeenkomst beoogt een herbestemming van het verouderd bedrijventerrein, de Wolput 44 te Vlijmen. Het college heeft aanvankelijk getracht de overeenkomst te ontkoppelen van de intentieovereenkomst voor VAL BV. Het bedrijf verzette zich tegen de ontkoppeling. Op 7 november 2011 laat de gemeente de raadsman van VAL BV mr. drs. H. Pasveer weten alsnog in te stemmen met de koppeling van beide dossiers. De partijen hebben onlangs overeenstemming bereikt over de aankoop van de panden Wolput 44, 44D en Achterstraat 49 door de gemeente en de verkoop van het perceel landbouw grond N 18 Veldweg.
In 2008 wordt er een projectgroep in het leven geroepen die de planvorming rond VAL BV vorm te geven. In deze projectgroep zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente, ook medewerkers van de provincie.

Eerst naar aanleiding van vragen ex artikel 61 RvO van de politieke fractie DMP in mei 2009 informeert het college de gemeenteraad over de met VAL BV gesloten intentieovereenkomsten.
De BMF en de NMVH vinden een koppeling tussen de voornoemde dossiers ongelukkig, omdat dit een objectieve afweging over het wel of niet mee werken aan de legalisering van het bedrijf VAL BV in de weg staat.

Overige bezwaren
Het voornemen is om naast het composteerterrein een biomassa - vergistingsinstallatie op te richten.
De toelichting geeft geen duidelijkheid over de werking van de biovergistingsinstallatie.
Welke grondstoffen zijn er bijvoorbeeld naast het groenafval uit de tuinbouw nodig om de vergisting succesvol te laten verlopen.
De installatie kan volgens de toelichting de omliggende bedrijven voorzien van biogas (en eventueel elektra). De vrijkomende CO2 kan worden gebruikt als bemesting in de kassen.

Een onderzoek waaruit blijkt dat de genoemde producten daadwerkelijk in de omgeving kunnen worden afgezet in de vorm van gesloten contracten ontbreekt.
De gemeente beschrijft de alternatieve locaties, welke zijn onderzocht als vestigingsplaats voor het composteerbedrijf en de bouw van de vergistingsinstallatie. Daarbij is gekeken naar een viertal bedrijventerreinen en voormalige agrarische bedrijven (VAB) in de gemeente Heusden. De conclusie van het onderzoek is dat er voor het VAL BV binnen de gemeente Heusden geen locatie is te vinden.
VAL BV haalt zijn groenafval op grote afstand uit diverse provincies, het bedrijf is niet aan de gemeente gebonden.
De NMVH en de BMF zijn daarom van oordeel dat het onderzoek naar
mogelijke alternatieve locaties veel te beperkt is. Dit onderzoek had op zijn minst in een brede regio moeten plaats vinden en daarbij zou moeten worden onderzocht of bundeling van initiatieven en aansluiting bij grote glastuinbouwgebieden dan wel bij andere biogasvergistings -centrales mogelijk is.

In de Structuurvisie gemeente Heusden staat de huidige locatie (op de topografische onderligger) aangegeven. In het voorontwerp van de structuurvisie was het composteerbedrijf gekoppeld aan een zoekgebied voor de glastuinbouw van 100 ha. Tegen de aanwijzing van dit zoekgebied voor de glastuinbouw in dit open agrarisch gebied is door onze vereniging indertijd fel geageerd. Het zoekgebied is geschrapt. Nu ligt het afvalbedrijf VAL BV geïsoleerd in het buitengebied. De ontwikkeling staat haaks op het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
De helft van de output van een vergistingsinstallatie in combinatie met een WKK is in de vorm van warmte. Benutting van deze warmte is van groot belang voor de rentabiliteit van de installatie. Doordat het zoekgebied glastuinbouw uit de Structuurvisie is geschrapt is de afstand tot potentiële afnemers van de warmte te groot geworden. Het is daarom zeer de vraag hoe de installatie rendabel kan zijn.
Een goede onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid van de bouw van een vergistingsinstallatie ontbreekt.

Daarnaast is het onduidelijk of er voor dit bedrijf toekomst is.
Uit recente publicaties van de Rabobank weten wij dat op dit moment de meeste biogasinstallaties met verlies draaien. Zonder aanpassing van het subsidiebeleid zal naar verwachting meer dan de helft van de boerenvergisters binnen vijf jaar moeten stoppen. Een belangrijke oorzaak zijn ook de gestegen grondstofkosten enerzijds en de al jarenlang lage stroomprijzen anderzijds.
Tussen de bedrijven neemt de concurrentie om groenafval in te zamelen toe. Voor de afvalverwerkende bedrijven betekent dit dat in de toekomst een voldoende aanbod van grondstoffen voor de vergistingsinstallaties steeds moeilijker kan worden gegarandeerd. Daarnaast is het, voor een goede werking en voor het overleven van de bacteriën in de vergister, van groot belang dat de aanvoer van substraat constant en stabiel is. Het is onwaarschijnlijk dat dit in de voorgestelde situatie goed mogelijk is.
Bundeling van initiatieven (denk bijvoorbeeld aan het Ecopark Waalwijk) is mede ook daarom gewenst. Bij een grotere aanpak kan het biogas dan ook efficiënter en veiliger worden gedistribueerd.

Conclusie
Op basis van de regels uit de Verordening Ruimte kan naar de opvatting van de BMF en de NMVH geen legalisatie van de bestaande composteer- en afvalverwerkingactiviteiten van VAL BV plaatsvinden en kan ook niet worden meegewerkt aan de vestiging van een biovergistingsinstallatie.
Het plangebied ligt binnen de groenblauwe mantel en het attentiegebied EHS. Dit betekent dat behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische waarden van het gebied uitgangspunt moet zijn in het bestemmingsplan.

In de toelichting heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom zij dit grootschalige afvalbedrijf dit open agrarisch en ecologisch en landschappelijk waardevol gebied wil toelaten.
Ook het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie buitengebied en het bestemmingsplan buitengebied Vlijmen 1991, sluit de vestiging c.q. de legalisering van het composteer- en afvalbedrijf uit.

Onvoldoende is gekeken naar alternatieve vestigingsmogelijkheden waarbij aansluiting wordt gezocht bij andere initiatieven van biovergisting en rekening wordt gehouden met de afzetmogelijkheden van het biogas en de energie.
De werking van de biogasinstallatie is onvoldoende toegelicht. De effecten van het composteren, de afvalverwerking en de biovergisting op de omgeving zijn onvoldoende onderzocht. De financiële en technische uitvoerbaarheid zijn niet aangetoond. En ook zijn diverse aspecten zoals de waterkwaliteit, de emissies, de ecologische waarden, de hydrologie en geomorfologie onvoldoende in beeld gebracht. De bijgeleverde onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op verouderde gegevens.
Ook zetten wij vraagtekens bij de gevolgde procedure; de hiervoor genoemde door de gemeente en VAL BV gesloten intentie -overeenkomsten staan een objectieve belangenafweging in de weg.

Jan Pijnenborg , lid commissie ruimtelijke ordening

07-04-2013
GOL – Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Voorgeschiedenis
In 2008 is een gebiedsvisie: " A59 de Maasroute stroomt door" ('De Maasroute stroomt door') uitgebracht. Bij velen is deze ook bekend als de Corridorstudie. Het gaat om een integrale visie op het gebied tussen Waalwijk en Den Bosch.

Een groot aantal belangenorganisaties heeft hieraan meegewerkt. Jan Pijnenborg neemt voor onze vereniging (NMVH) namens de BMF deel aan het overleg. Vanuit natuur, water, landbouw en recreatie wordt gekeken naar de kansen die de aanpak voor deze thema's oplevert. Ga naar ('GOL achtergriond') voor een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe.

De meerwaarde zit in de combinatie van drie ruimtelijke trajecten; de Groene Rivier (HoWaBo), de Corridorstudie A59 en de Groene Delta. Door het koppelen van de projecten kan een kwaliteitssprong worden gemaakt. Het is één van de negen MIRT-projecten1 van Noord Brabant.
De resultaten van de Corridorstudie zijn verwerkt in de structuurvisie van de gemeente Heusden ('Structuurvisie visiedocument') en in de ('Ontwikkelingsvisie Buitengebied Heusden vastgesteld')

Het overleg heeft geresulteerd in een in december 2012 getekende overeenkomst tussen alle deelnemers ('Samenwerkingsovereenkomst GOL 121212 definitief').

De partijen zijn nu bezig om financiering voor alle plannen te vinden. Het eerste onderdeel waar financiering voor is begonnen, en waar binnenkort aan begonnen wordt is het Ei van Drunen. De NMVH heeft hierover nog een zienswijze ingediend bij de gemeente ('Ei - Zienswijze Ei van Drunen 2010')

Voor onze vereniging zijn twee deelgebieden van groot belang: de Baardwijkse Overlaat en het gebied bij Vlijmen Oost.

Baardwijkse Overlaat
Het is de bedoeling om de afslag Waalwijk-Oost van de A59 op te heffen, en van Drunen-West een volwaardig verkeersknooppunt te maken. Voor de ontsluiting van Waalwijk-Oost komt er een weg door de Baardwijkse Overlaat. Tegelijkertijd komt er een Ecologische Verbindingszone tussen de Loonse en Drunense duinen en de Maas. Plan is dat deze onder de A59 doorgaat, en vandaar oostwaarts naar de Elshoutse Zeedijk. De vervanging van de brug over het Drongelens Kanaal is voorzien in 2015.

Vlijmen Oost
Een andere op/afrit die zal worden opgeheven is Vlijmen-Oost. Ter compensatie wordt de afslag ’s-Hertogenbosch-West opgewaardeerd naar een volwaardig verkeersknooppunt dat ook Vlijmen-Oost bediend. Tegelijkertijd komt er een Ekologische Verbindingszone tussen de Gement/ Moerputten en Engelermeer. Nieuwe onderdelen daarvan zijn een onderdoorgang onder de A59 door en een klimaatbuffer (heeft Staatsbosbeheer inmiddels gerealiseerd), van belang voor waterberging, natuur en recreatie.

Hoe verder
De komende jaren zal onze vereniging de uitvoering van projecten in het kader van GOL kritisch blijven volgen, en er op toe te zien dat er niet eenzijdig wordt bezuinigd op natuur en landschappelijke inpassing.

Links naar documenten


Links naar externe sites

11-03-2013
Poort van Heusden
De gemeente Heusden heeft het voormalige attractiepark Land van Ooit in 2008 in eigendom verworven om daarmee de regie in handen te krijgen bij de verdere ontwikkeling van het gebied. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) stond indertijd positief tegen de aankoop, omdat dit de beste garantie leek om de landschappelijke waarden van het gebied, het groene hart van de gemeente te behouden en te versterken.

Ga voor meer info over het gebied naar:
www.poortvanheusden.nl en
www.natuurenmilieuheusden.nl

Gebiedsvisie Poort van Heusden
De intentie was om in het gebied een nieuwe dagrecreatieve voorziening van landelijk formaat te ontwikkelen. In principe waren daarvoor alle gronden van het voormalige Land van Ooit beschikbaar, inclusief het agrarisch bouwland in de noordoosthoek (tussen het attractiepark en het bedrijventerrein Nieuwkuijk) en de gronden aan weerszijden van de centrale oprijlaan van het landgoed d’Oultremont. Het gemeentebestuur ging voortvarend te werk. Een gebiedsvisie / programma van eisen werd opgesteld. Uitgegaan werd van een landschap (ecologische zone) met een stevig groene invulling met aandacht voor de natuur. De Poort van Heusden zou een schakel vormen in de recreatieve as tussen de vesting Heusden en Giersbergen. Een langzaam verkeersroute zou de gebieden onderling verbinden. Een deel van het gebied zou voor de inwoners van Heusden vrij toegankelijk blijven. Zie voor verdere details het programma van eisen dat in 2009 is opgesteld: ( 'Programma van eisen')

De gemeente heeft met de gebiedsvisie in de hand naar een grote toeristische ondernemer gezocht. Dit is, zoals bekend, niet gelukt; geen partij kon aan de minimaal gevraagde biedprijs (van 18,5 miljoen euro) voldoen.

Haalbaarheidsonderzoek andere invulling
Ons voortvarende college zoekt nu een andere invulling. In de noordoostelijke hoek van het gebied (aan de Vimmerik) wil de gemeente kleinschalige bedrijvigheid ontwikkelen. Het zuidelijk gebied aan weerszijden van de Kasteellaan is in de nieuwe visie bestemd voor woningbouw in een ruime groene opzet.

Voor het centrum van het gebied (met daarin het kasteel en het monumentale bos) zoekt de gemeente een marktpartij die daar een ontwikkeling van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wil realiseren. Daarbij kan worden gedacht aan een toeristisch-recreatieve invulling, maar ook aan een voorziening op het gebied van zorg.

Op 22 maart 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen, of door opsplitsing en een andere invulling van het gebied een financieel sluitende exploitatie kan worden bereikt.

Ei van Drunen
Het EI van Drunen is ligt pal ten noorden van de Poort van Heusden. Met de Poort is het EI onderdeel van de “Landschapszone met recreatieve potentie”, een verbindingszone tussen de Duinen en de Maas en de Vesting, die in de Structuurvisie is voorzien in dit gebied. Om deze functie te waarborgen heeft de NMVH een zienswijze ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan voor dit gebied ( 'Zienswijze')


Bezwaren van NMVH tegen voorstel gemeente
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft medio dit jaar in een brief aan het college van B&W haar bezwaren tegen het haalbaarheidsonderzoek kenbaar gemaakt.
De voorgestelde invulling leidt tot versnippering en tast het landgoed karakter van het gebied ernstig aan. De nu gekozen beleidslijn is zuiver op financiële gronden gebaseerd, de ontwikkeling is in strijd met eerder geformuleerd beleid. In eerdere plannen zou het noordoostelijke gebied een stevige bosrand krijgen (minimaal 30 meter, 1,2 ha) dit als compensatie voor het elders in het gebied verloren gegane groen. Het zuidelijk deel van het landgoed zou zijn openheid behouden. De gemeente laat zich in haar aanpak te veel leiden door de waan van de dag, terwijl een gemeente die zich wil profileren als ‘groene gemeente’ zou moeten kiezen voor duurzaamheid en het behouden en versterken van het groene karakter van de gemeente. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de ingeslagen weg en vertrouwen erop, dat uiteindelijk gekozen wordt voor een invulling die meer in de lijn ligt met de afspraken die in het verleden over het gebied van het Land van Ooit (Poort van Heusden) met onze vereniging zijn gemaakt.

De NMVH heeft het gemeentebestuur verzocht niet verder te gaan op de ingeslagen weg, maar te kiezen voor een duurzame oplossing waarbij de landschappelijke ecologische verbindingszone (de groene geledingszone tussen Drunen en Nieuwkuijk) behouden blijft en versterkt wordt.
Naar aanleiding van de brief ( 'Brief gemeentebestuur') heeft wethouder Buijs ons uitgenodigd voor een gesprek. Daarin hebben wij het standpunt van onze vereniging toegelicht. De wethouder heeft aangegeven dat de marktverkenning goed op weg is. Hij denkt aan een invulling met bijzondere bedrijvigheid (bijvoorbeeld een zorginstelling) en woningbouw, segmenten die in de gemeente op dit moment ontbreken. De gemeenteraad is in september 2011 vertrouwelijk over de stand van zaken geïnformeerd.

Ontwikkelingen 2012
In het voorjaar heeft de vereniging nogmaals contact gezocht met de gemeente ( 'Brief gemeenteraad').
Inmiddels het College begonnen met de voorbereiding om het bestemmingsplan van het gebied te wijzigen (' Collegebesluit Poort van Heusden')
Vervolgens heeft de gemeenteraad in juli 2012 een kaderstelling voor het gebied vastgesteld ('Kaderstelling Poort van Heusden '). Het is nu wachten op verdere invulling door het College.
We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.


Documenten


Foto’s van het gebied:
' www.natuurenmilieuheusden.nl'

Externe links
'www.poortvanheusden.nl'

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid